અમારી વેબસાઈટ પરની પ્રથમ પોસ્ટ

વ્હાલા વિઝીટર મિત્રો, અમે ગુજરાતમાં આવતી એજ્યુકેશનની માહિતી અને સરકારી નોકરીની તૈયારી કરતા મિત્રોને મદદ થાય એવો પ્રયાસ કરીએ છીએ. સાથે સાથે ગુજરાત માં આવતી જોબ અપડેટ પણ ગુજરાતી ભાષામાં મુકવાનો પ્રયાસ કરીશું. www.garvi-gujarat.com  અમારી ગ્રુપ વેબસાઈટ છે.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s